Sheri's Recipes - Pastas

 

Pastas\Bowties w Sausage Tomatoes n Cream.doc

Pastas\Bowties w Sausage Tomatoes n Cream.html

Pastas\Cheesy Pasta w Chicken n Veggies.doc

Pastas\Cheesy Pasta w Chicken n Veggies.html

Pastas\Fusilli w Shrimp n Chicken.doc

Pastas\Fusilli w Shrimp n Chicken.html

Pastas\Orzo w Lamb Lima Beans n Feta.doc

Pastas\Orzo w Lamb Lima Beans n Feta.html

Pastas\Penne w Sausage Peas n Mascarpone.doc

Pastas\Penne w Sausage Peas n Mascarpone.html

Pastas\Rotelle w Smoked Turkey Broccoli n Peppers.doc

Pastas\Rotelle w Smoked Turkey Broccoli n Peppers.html

Pastas\Shrimp Linguini.doc

Pastas\Shrimp Linguini.html

Pastas\Spaghettini w Seafood.doc

Pastas\Spaghettini w Seafood.html

Pastas\Spinach Cheddar Casserole.doc

Pastas\Spinach Cheddar Casserole.html

 

 

 

 

 

 

 

   

Back to main page